Remiss av SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap Diarienummer: Ju2016/01712/L2

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap. Övriga yttranden förvaras i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast torsdagen 23 juni 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.