Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd SOU 2014:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tomträtts- och arrendeutredningen har haft i uppdrag att utreda vissa frågor om tomträtt och arrende. I delbetänkandet Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) har utredningen redovisat sina överväganden och förslag avseende tomträtt. I detta slutbetänkande redovisas utredningens överväganden och förslag avseende arrende.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Några fastighetsrättsliga frågor

    Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivnings-myndighetens handläggning.

Proposition (1 st)

  • Några fastighetsrättsliga frågor

    Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens handläggning.