Remiss av SOU 2014:32 Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd Diarienummer: Ju2014/4181/L1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd, SOU 2014:32.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 december 2014.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.