Ökad insyn i fristående skolor ID-nummer: SOU 2015:82

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Utredningen föreslår – i enlighet med utgångspunkten i direktiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor.

Ladda ner:

En ny bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) av innebörd att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen (TF) om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också handlingar hos huvudmän för fristående skolor. Samtliga huvudmän för fristående skolor ska omfattas. Huvudmännen ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter. Några materiella ändringar i OSL bedöms inte vara nödvändiga. Det innebär bl.a. att elever i fristående skolor kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i OSL som elever i kommunala skolor.

Anställda och uppdragstagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § OSL utvidgas därför till att omfatta även huvudmännen för de fristående skolorna.

Införandet av handlingsoffentlighet i de fristående skolorna för med sig ett antal nya krav på huvudmännen. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar enligt samma principer som gäller för myndigheter. Bestämmelserna i TF och OSL om tillhandahållande av allmänna handlingar och om tillgänglighet blir tillämpliga på de enskilda huvudmännen. Utredningens bedömning är att några mer detaljerade bestämmelser om tillgänglighet inte bör införas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ökad insyn i fristående skolor

    Utredningen föreslår – i enlighet med utgångspunkten i direktiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. Huvudmännen ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL, vilket innebär att anställda och uppdragstagare i verksamheten ska omfattas av meddelarskydd enligt OSL i stället för lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Regeringen föreslår vidare att arkivlagen ändras, så att samma regler gällande arkivering av handlingar gäller för såväl kommunala myndigheter som för huvudmän för fristående skolor.

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse