Remiss av promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag Diarienummer: U2019/00336/GV

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser till vilka regeringen har remitterat Promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Sista dag att svara på remissen är den 3 maj 2019.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den
3 maj 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.