Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt SOU 2015:93

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen för översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt överlämnade den 2 november 2015 sitt slutbetänkande ” Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt " till regeringen.  Utredningens uppdrag har varit att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning tillverksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer. Utgångspunkten ska vara att förslag till ändringar i regelverket ska syfta till konkurrensneutralitet vid valet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi.