Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En ny strafftidslag SOU 2016:18

Publicerad

Strafftidsutredningens uppgift har varit att göra en översyn av lagen om beräkning av strafftid m.m. och att presentera en ny, användarvänlig och modern lagstiftning som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och rättssäkert förfarande.

Ladda ner:

Utredningen föreslår en ny strafftidslag som ska ersätta lagen om beräkning av strafftid m.m. Lagen innebär i huvudsak en omstrukturering och omarbetning av bestämmelserna i syfte att göra regelverket modernt, tydligt och enkelt att tillämpa. Den innehåller dock även sakliga nyheter. Lagen har utformats köns- och teknikneutralt. Den har även, så långt möjligt, utformats organisationsoberoende.

Vissa bestämmelser i lagen om beräkning av strafftid m.m. förs inte över till den nya strafftidslagen utan föreslås i stället regleras i författningar på lägre nivå. Utredningen föreslår också att vissa bestämmelser ska föras över till andra lagar.

Genom den nya strafftidslagen regleras förutsättningarna för när fängelsestraff får verkställas och hur tiden för sådan verkställighet ska beräknas. Lagen är tillämplig på fängelsestraff som enligt lag dömts ut eller bestämts som påföljd för brott. Den är också tillämplig på frihetsberövande påföljder som dömts ut eller bestämts i något annat land och som ska verkställas som fängelsestraff i Sverige efter överförande hit. Lagen ska vidare, om inte annat bestämts, tillämpas vid samarbete med internationella domstolar och tribunaler, bland annat Internationella brottmålsdomstolen.

Utredningen föreslår att den nya strafftidslagen och den nya lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande samt de ändringar som föreslås i andra författningar ska träda i kraft den 1 oktober 2017.

Pressmeddelande: Utredning föreslår ny strafftidslag

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny strafftidslag

    Strafftidsutredningens uppgift har varit att göra en översyn av lagen om beräkning av strafftid m.m. och att presentera en ny, användarvänlig och modern lagstiftning som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och rättssäkert förfarande.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny strafftidslag

    Regeringen föreslår en ny strafftidslag som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande. Lagen innehåller bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas.

Proposition (1 st)

  • En ny strafftidslag

    Regeringen föreslår en ny strafftidslag som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (13 st)