Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på finansiell verksamhet SOU 2016:76

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om skatt på finanssektorn har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt. Utredningen föreslår bland annat en finansiell verksamhetsskatt för att minska mervärdesskattefördelen i den finansiella sektorn.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition