Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 2017:73

Publicerad

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering.

Ladda ner:

I betänkandet lämnas förslag som etablerar följande ordning:

– Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet
och presenterar resultaten på länsnivå.
– Regionerna genomför dialoger med kommunerna grundade på
Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott
av bostäder i länets kommuner.
– Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder
i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer
för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma tilluttryck i kommunens översiktsplan.
– Regionerna uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning
av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
– Länsstyrelsen följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)

  En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan-och bygglagen som tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen. Den 20 juli 2017 beslutade regeringen att utöka utredarens uppdrag.

 • Kommunal planering för bostäder

  En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan-och bygglagen som tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

  Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt återfinns regionerna. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag.

 • En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

  Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering.

Lagrådsremiss

Proposition