Remiss av Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Diarienummer: N2018/02915/BB

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissvar som regeringen har tagit emot för betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 28 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Genvägar