Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Vägledning för framtidens arbetsmarknad SOU 2017:82

Publicerad

Enligt direktivet ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning. Utredningen ska också analysera och göra en övergripande kartläggning av hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll.

Ladda ner:

För att Arbetsförmedlingens vägledning ska stärkas och samspela
med annan vägledning föreslår utredningen att

 • en digital plattform för livslång vägledning ska inrättas och drivas av flera myndigheter i samverkan. Utifrån arbetsmarknadens behov
  nationellt och regionalt ska plattformen möta individers
  behov av information och orienterande vägledning inför val av studier och arbete, samt ge information om studiefinansiering och
  validering,
 • Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan
  för hur myndighetens vägledning ska stärkas. Planen bör
  innehålla information om hur myndigheten avser att organisera,
  kvalitetssäkra och följa upp den vägledning som ges av eller på
  uppdrag av Arbetsförmedlingen,
 • Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att i samverkan med Institutet
  för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering utveckla
  metoder eller arbetssätt för att vägledningsinsatser ska kunna
  utvärderas.

Utredningen gör vidare bedömningen att

 • det på sikt bör framgå av Arbetsförmedlingens instruktion att myndigheten ska bistå arbetssökande med vägledning utifrån
  arbetsmarknadens behov,
 • Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra vilken vägledning som
  myndigheten kan erbjuda, oavsett om det sker i egen regi eller
  upphandlas,
 • Arbetsförmedlingen behöver verka för att öka enhetligheten mellan
  olika kontor i arbetet med vägledning,
 • Arbetsförmedlingen i högre utsträckning bör arbeta specialiserat
  med vägledning, vilket bl.a. kan bidra till att underlätta nödvändig
  kompetensutveckling,
 • det är viktigt att de initiativ till samverkan med andra aktörer, t.ex.
  folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningen, som
  Arbetsförmedlingen aviserat också genomförs, följs upp och att
  erfarenheter tas till vara.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad

  Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag till hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

 • Vägledning för framtidens arbetsmarknad

  Enligt direktivet ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning. Utredningen ska också analysera och göra en övergripande kartläggning av hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll.

Lagrådsremiss

Proposition