Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel SOU 2017:102

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen.

Utredningen föreslår två nya skattelagar

  • lag om skatt på kadmium i vissa produkter
  • lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel.

Utredningen föreslår också att nuvarande lag om skatt på
bekämpningsmedel tas bort. De två nya skattelagarna föreslås träda
i kraft 1 juli 2019, samtidigt som nuvarande bekämpningsmedelsskattelag föreslås upphöra att gälla.

Utredningen har bedömt att en skatt på kadmium kan vara lämplig
som ett kompletterande styrmedel i syfte att minska tillförseln av
kadmium till åkermark, och därmed till människokroppen via födan.
De källor som bör beskattas är:

  • avloppsslam som används inom jordbruket, till den del kadmiumhalten överstiger den genomsnittliga kadmiumhalt som finns i klosettvatten,
  • foder och komponenter i foder som har ett mineraliskt ursprung,
  • kalk som används inom jordbruket och inom övrig livsmedelsproduktion med undantag för sockerbrukskalk, och
  • mineralgödsel som innehåller fosfor.

En positiv samhällsekonomisk effekt är beroende av att skattens
styrande effekt på kadmiumtillförseln till åkermark blir tillräckligt
stor, samt av att de negativa bieffekterna inte blir alltför omfattande.

Utredningens slutsats är också att det finns behov av kompletterande
styrmedel för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användningen
av växtskyddsmedel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition