Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten Dir. 2016:53

Publicerad

Ladda ner:

Utredare ska analysera behovet att beskatta hälso- och miljöfarliga ämnen och se över skatten på bekämpningsmedel. Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är centrala för att regeringens miljömål ska kunna nås. En viktig utgångspunkt för skatter på miljöområdet är att de ska bidra till att förbättra uppfyllelsen av de relevanta miljömålen och att de i möjligaste mån ska utformas så att den som förorenar också betalar för sin förorening. Vidare ska de vara kostnadseffektiva och verkningsfulla.

Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön, i syfte att nå miljömålen.

Utredaren ska också analysera om bekämpningsmedelsskatten är i behov av att ändras med hänsyn till de förändringar som skett inom EU-rätten sedan skatten infördes, samt med hänsyn till utvecklingen av bekämpningsmedel och hanteringen av dessa sedan skatten infördes.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition