Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? SOU 2018:13

Publicerad

Ladda ner:

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild statlig skatt eller avgift. Utgångspunkten har varit att skatten eller avgiften ska beakta i vilken utsträckning kommersiella fastigheter har ökat i värde till följd av investeringen samt den direkta nytta olika grupper kan antas ha av investeringen. Kommittén gör bedömningen att det inte är möjligt att införa en ny särskild skatt som direkt kopplar till den värdeökning som skett på enskilda fastigheter till följd av en infrastrukturinvestering.