Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov SOU 2018:7

Publicerad

Utredningens betänkande är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 2021–2025.

Ladda ner:

Utredningens prioriteringar är beskrivna på en övergripande nivå. De utgör inte en samlad investeringsplan för Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning där de årliga materielutgifterna redovisas.

Regeringen bedömer i den försvarspolitiska inriktningspropositionen
(prop. 2014/15:109) att försvarsförmågan bör stärkas. Att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är det enskilt viktigaste under perioden 2016– 2020. Utredningen utgår från att den inriktningen gäller även efter 2020. Försvarsmakten ska enligt regeringen utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare.

Utredningen koncentrerar sina överväganden och prioriteringar till de större materielinvesteringar som bedöms mest relevanta inför den försvarspolitiska beredning- och beslutsprocessen för perioden efter 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

    En särskild utredare ska beskriva Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov och utarbeta förslag till hur materielförsörjningen kan prioriteras och effektiviseras med syfte att säkra och utveckla den operativa förmågan efter 2020, så som den beskrivs i den försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109). Utredningen ska utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

    Utredningens betänkande är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 2021–2025.

Lagrådsremiss

Proposition