Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande SOU 2018:62

Publicerad

Delbetänkande av Kamerabevakningsutredningen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bland annat föreslå åtgärder som kan underlätta kameraövervakning som sker i brottsbekämpande syfte (dir. 2017:124). Kamerabevakningsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande.

Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar viss kameraanvändning i samhället som sker öppet. Enligt lagen gäller som huvudregel ett krav på tillstånd för att myndigheter ska få kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde. Vidare finns ett krav på att det ska upplysas om kamerabevakningen. Lagen reglerar inte så kallad hemlig kameraövervakning, som omfattas av annan lagstiftning.

Utredningens uppdrag går ut på att föreslå åtgärder som kan underlätta för kamerabevakning som sker i bland annat brottsbekämpande syfte och som omfattas av kamerabevakningslagens tillämpningsområde. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga behovet av förenklade regler och utifrån kartläggningen föreslå förenklingar. Syftet är att säkerställa att myndigheternas möjlighet att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller att utreda brott och att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten ska vara flexibel och verksamhetsanpassad.

Utgångspunkten för uppdraget är att tillståndsplikten för kamerabevakning ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt.

I uppdraget ingår även att analysera behovet av integritetsskyddande
åtgärder när det blir enklare att använda kamerabevakning. Slutligen ska utredningen analysera vilka effekter förenklade möjligheter till kamerabevakning i brottsbekämpande syfte kommer att få för en effektiv tillsyn.

Utredningen fortsätter nu sitt arbete med att analysera ett eventuellt utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Det arbetet ska redovisas senast den 15 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

  Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik.

 • Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

  Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning.

Proposition (2 st)

 • Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

  Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik.

 • Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

  Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning.