Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande SOU 2019:8

Ansvarig: Justitiedepartementet

Utredningens uppdrag tar sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Sådan kamerabevakning är många gånger, enligt reglering i kamerabevakningslagen (2018:1200), tillståndspliktig.

Ladda ner:

Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas dock av ett undantag från tillståndsplikten, det s.k. tunnelbaneundantaget. I utredningens uppdrag har ingått att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. I uppdraget har även ingått att lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:

  • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler. 
  • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
  • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.
  • Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Pressmeddelande: Regeringen har tagit emot slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition