Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt SOU 2018:90

Publicerad

Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

Ladda ner:

En rad åtgärder föreslås för ett sektorsövergripande arbete

För att kunna motverka utvecklingen av en ökad psykisk ohälsa förutsätts att arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt i hela samhället.

Utredningen föreslår en rad åtgärder som ska skapa förutsättningar för ett sektorsövergripande arbete och säkerställa att det offentliga kraftsamlar kring frågor om psykisk hälsa.

Förslagen ska utnyttja resurserna bättre och ge bättre kvalitet

Utredningen föreslår dels insatser för en väl fungerande styrning och uppföljning av insatser inom området, dels åtgärder av mer specifik karaktär, bland annat kring forskningsförsörjning och internationellt arbete.

Förslagen syftar ytterst till att skapa en bättre resursanvändning och därmed en bättre kvalitet, vilket i sin tur kan bidra till förbättrade livsvillkor, möjligheter och hälsa för dem som behöver stöd och insatser från de olika välfärdssystemen och för befolkningen som helhet.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt

    Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

  • För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

    2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV). Förslagen innebär bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år.

Proposition (1 st)