Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård SOU 207:111

Publicerad

2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Ladda ner:

Några av utredningens förslag i korthet

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete för minskat behov av tvångsåtgärder

I psykiatrisk tvångsvård föreslår utredningen att kvalitetssäkringsarbetet även omfattar åtgärder för att minska behovet av tvångsåtgärder.

Val av behandlingsalternativ och ny medicinsk bedömning

Bestämmelserna i patientlagen om att patienten ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ och få en ny medicinsk bedömning ska vara tillämpliga även vid vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Principen om barnets bästa

Utredningen menar att det är nödvändigt att i lagen om psykiatrisk tvångsvård införa en bestämmelse om barnets bästa. Utredningen förslår att det regleras att barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och åtgärder som rör ett barn.

Rätt att få information och att få uttrycka åsikter

Utredningen föreslår att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård regleras
att ett barn ska få information vid alla beslut och åtgärder som rör
barnet.

Barn ska inte få vårdas med vuxna

Utredningen föreslår att det regleras att barn inte får vårdas tillsammans med vuxna om det inte bedöms vara förenligt med barnets bästa.

Sjukvårdsinrättning för rättspsykiatrisk vård

Utredningen föreslår att den som är under 18 år endast får vårdas på en sjukvårdsinrättning där det ges rättspsykiatrisk vård om han eller hon omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Utomhusvistelse och dagliga aktiviteter

Utredningen föreslår att det regleras att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen.

Tvångsåtgärder

Utredningen lämnar ett antal förslag som gäller tvångsåtgärder i den psykiatriska vården för barn. Bland annat föreslår utredningen nya regleringar avseende barn när det gäller fastspänning med bälte.

Överklagande av tvångsåtgärder

Utredningen bedömer att rätten att överklaga tvångsåtgärderna till förvaltningsrätten bör utökas.

Utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn

Utredningen anser att det är viktigt att verksamheter där barn vårdas med tvång blir föremål för en regelbunden insyn. Utredningen bedömer att det ska inrättas ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan – Nämnden för utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn.

Utredningen föreslår att det i patientsäkerhetslagen införs en bestämmelse om att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som den föreslagna nämnden för utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn behöver för sin verksamhet.

Särskilda uppdrag

Utredningen lämnar förslag som ska förbättra kvaliteten för den psykiatriska heldygnsvården, inklusive den psykiatriska tvångsvården, för barn. Utredningen bedömer att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att:
• inrätta ett nationellt kunskapscentrum för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård för barn,
• utreda om det finns skäl att reglera krav på kompetens hos verksamhetschefer och chefsöverläkare vid de kliniker som bedriver psykiatrisk heldygnsvård, inklusive tvångsvård, för barn,
• tillsammans med lämpligt lärosäte ta fram en vidareutbildning för verksamhetschefer och chefsöverläkare vid de kliniker som bedriver psykiatrisk heldygnsvård, inklusive tvångsvård, för barn,
• genomföra en särskild översyn av bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska heldygnsvården, inklusive tvångsvården, för barn, samt
• utreda om det finns skäl att reglera ytterligare krav på den barn och ungdomspsykiatriska heldygnsvårdens lokaler.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt

    Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

  • För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

    2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV). Förslagen innebär bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år.

Proposition (1 st)