Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV). Förslagen innebär bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år.

Ladda ner:

Vistelse utomhus och dagliga aktiviteter

I LPT föreslår regeringen en ny bestämmelse om att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus och dagliga aktiviteter på vårdinrättningen. Utevistelsen ska uppgå till minst en timme.

Fastspänning med bälte

En patient under 18 år ska få spännas fast med bälte om det finns en omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada och det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga. Fastspänning med bälte får pågå högst en timme och frågan om upphörande ska fortlöpande övervägas.

Avskildhet om annat är otillräckligt

En patient under 18 år får hållas avskild om det är uppenbart att andra åtgärder är otillräckliga och bara om det är nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller våldsamt beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter. Ett beslut om avskiljande gäller högst två timmar.

Rätten till elektroniska kommunikationstjänster

En ny bestämmelse införs för beslut om inskränkning i barns rätt till elektroniska kommunikationstjänster. Inskränkningen får gälla högst en vecka.

Underrättelser till Inspektionen för vård och omsorg

Det ska införas en ny paragraf om att en särskild underrättelse ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta om ett barn varit föremål för fastspänning, avskiljning, eller inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tre olika tillfällen under en vårdperiod.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt

    Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

  • För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

    2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV). Förslagen innebär bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år.

Proposition (1 st)