Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Dir.2016:106

Publicerad

Den nationella samordnaren och särskilde utredaren inom området psykisk hälsa ges genom dessa tilläggsdirektiv i uppdrag att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 december 2015 att en särskild utredare – en nationell samordnare – ska stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå (dir. 2015:138).

Utredaren ges genom dessa tilläggsdirektiv i uppdrag att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT. Vid översynen ska utredaren bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Utredaren ska vid behov lämna förslag till ny lagstiftning på området.

Utgångspunkten för förslagen ska vara att minska eller om möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder utan att försämra förutsättningarna att bereda barn nödvändig vård. Syftet med uppdraget är att ytterligare stärka barnrättsperspek-tivet och rättssäkerheten för barn som tvångsvårdas samt bidra till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på tvångsvården. En utgångspunkt för utredarens arbete ska vara att tillvarata barnets bästa samtidigt som barnets rätt till integritet och självbestämmande ska beaktas.

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt

    Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

  • För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

    2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV). Förslagen innebär bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år.

Proposition (1 st)

Laddar...