Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys SOU 2019:27

Publicerad

Betänkande av Utredningen om rasistiska symboler. Utredningen har haft i uppdrag att se över den straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler och vid behov föreslå förändringar.

Ladda ner:

I uppdraget ingår det att

  • göra en genomgång av domstolarnas och Justitiekanslerns (JK) praxis avseende hur straffansvaret för hets mot folkgrupp hittills har tillämpats i fråga om symboler,
  • ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad,
  • överväga behovet av och förutsättningarna för att förtydliga eller komplettera dagens lagstiftning, och
  • lämna författningsförslag om utredningen kommer fram till att lagstiftningen bör ändras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Rasistiska symboler

    De senaste åren har extremistiska organisationer framför allt inom vit makt-miljön tagit allt större plats i det offentliga rummet. Detta har föranlett en diskussion om hur straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys

    Betänkande av Utredningen om rasistiska symboler. Utredningen har haft i uppdrag att se över den straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler och vid behov föreslå förändringar.

Lagrådsremiss

Proposition