Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar SOU 2020:13

Publicerad

EU-straffstadgandeutredningen har lämnat sitt betänkande Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar - som innehåller författningsförslag till hur straffbestämmelserna i fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskepolitiken ska utformas när det gäller överträdelser av EU-bestämmelser.

Ladda ner:

Utredningen har kartlagt hur och i vilka situationer olika lagstiftningstekniker kan användas inom rättsområden där det finns ett stort antal EU-bestämmelser och föreslår bland annat följande (citerat ur betänkandets sammanfattning):

Förslag till straffbestämmelser i fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Sverige ska i egenskap av medlemsstat i EU införa sanktioner vid överträdelser av EU-förordningar på fiskets område.

Utredningen lämnar flera förslag till ändringar i fiskelagen och lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, bl.a. att straffbestämmelser i respektive lag ska formuleras som brottsbeskrivningar i de delar överträdelserna anses vara så straffvärda att de ska kunna sanktioneras med fängelsestraff. Utredningen lämnar också förslag till hur sådana bestämmelser kan utformas i respektive lag. Förslagen till straffbestämmelser med fängelse i straffskalan beskriver huvudsakligen sådana brott som anses allvarliga enligt EU:s IUU-förordning (EU:s förordning om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske).

Utredningen lämnar även förslag till bestämmelser som kriminaliserar överträdelser på bötesnivå, vilka enligt förslaget ska utformas som blankettstraffbud som innehåller en ram som närmare anger det kriminaliserade området.

Utredningen föreslår vidare att administrativa sanktionsavgifter inte ska ha företräde framför straffbestämmelser som sanktionerar överträdelser som kan leda till fängelsestraff.

För att ytterligare öka medvetenheten om vilka handlingsnormer i gällande EU-förordningar straffbestämmelserna gäller, föreslår utredningen också att det ska införas bestämmelser om att regeringen i Svensk författningssamling ska ge till känna vilka grundförordningar respektive lag kompletterar.

Utredningens förslag innebär också att det kriminaliserade området inom fisket utökas genom att även överträdelser av EU-förordningar som begås av oaktsamhet ska vara kriminaliserade.

För att undvika oönskade gränsdragningsproblem vid behov av
tvångsmedelsanvändning föreslår utredningen en särskild bestämmelse om rätt att göra husrannsakan även för misstänkta överträdelser på bötesnivå.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar

    EU-straffstadgandeutredningen har lämnat sitt betänkande Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar - som innehåller författningsförslag till hur straffbestämmelserna i fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskepolitiken ska utformas när det gäller överträdelser av EU-bestämmelser.

Lagrådsremiss

Proposition