Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

En samlad djurhälsoreglering SOU 2020:62

Publicerad

Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att det införs en ny djurhälsolag och en tillhörande djurhälsoförordning som ersätter epizootilagen, zoonoslagen och bisjukdomslagen och de förordningar som beslutats med stöd av dessa lagar. Den föreslår vidare att alla bestämmelser om djurhälsa i provtagningslagen, lagen om kontroll av husdjur och de förordningar som meddelats med stöd av respektive lag flyttas över till den nya djurhälsolagen och dess förordning, i den mån bestämmelsen i fråga ska behållas. Samma sak föreslås beträffande införsel- och utförselförordningarna.

Utredningen föreslår också att djurhälsolagen ska komplettera EU-lagstiftningen på området. EU:s djurhälsoförordning och de delegerade akterna och genomförandeakterna innehåller till stor del bestämmelser som är direkt tillämpliga. Samma sak gäller i fråga om EU:s kontrollförordning. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

  • Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

  • En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning

    En särskild utredare ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning på djurhälsoområdet. Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), här kallad EU:s djurhälsoförordning, och andra nya EU-bestämmelser. Syftet är också att få till stånd en modern och sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik. Lagstiftningen ska säkerställa ett gott smittskydd och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En samlad djurhälsoreglering

    Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.

Lagrådsremiss

Proposition