Remiss av SOU 2020:62 En samlad djurhälsoreglering Diarienummer: N2020/02751

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de svar som Näringsdepartementet har tagit emot för SOU 2020:62 En samlad djurhälsoreglering.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.