Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

Publicerad

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta författningsförslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga inom ramen för anställningen.

I uppdraget har också ingått att lämna författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerheten och skyddet mot godtycke upprätthålls.

Slutligen har utredningen haft i uppdrag att överväga författningsändringar i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En moderniserad arbetsrätt

    En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En moderniserad arbetsrätt

    Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Remiss SOU 2020:30

Lagrådsremiss

Proposition