Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5

Publicerad

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Ladda ner:

Huvudsakligen har utredningens uppdrag varit att

 • lämna förslag på hur en ny grund för uppehålls­tillstånd för hög­kvalifi­cerade personer som har för avsikt att söka arbete och för den som vill starta företag i Sverige ska kunna utformas
 • ta ställning till om reglerna om uppe­hålls­tillstånd för att bedriva närings­verksamhet är ända­måls­enliga och lämna förslag på föränd­ringar
 • göra en bred analys av rätts­läget och dess konse­kvenser när det gäller s.k. kompetens­utvisningar av arbets­krafts­invandrare samt komma med förlag som syftar till att utvis­ningar som sker på grund av försum­bara och ursäkt­liga brister ska upphöra
 • ta ställning till om det finns behov av regler till skydd för en arbets­tagare som inte kan få förlängt uppehålls­tillstånd för arbete
 • ta ställning till om det ska införas en skyldig­het för arbets­givare att anmäla viktigare föränd­ringar i arbets­villkoren jämfört med de som låg till grund för beslutet om arbets­tillstånd och en därmed förenad skyldighet för Migra­tions­verket att pröva om det finns förut­sätt­ningar för tillståndet
 • överväga en utökad möjlighet att ålägga företags­bot när det före­kommit fel hos en arbets­givare eller föreslå andra lämpliga åtgärder
 • lämna förslag på en ordning där ett anställ­nings­avtal ska bifogas en ansökan om arbets­tillstånd
 • ta ställning till om det ska införas ett försörj­nings­krav för familje­medlemmar till arbets­krafts­invandrare
 • ta ställning till kriminali­sering av upp­såtliga förfaranden som möjlig­gör att inresa i Sverige kan ske med stöd av uppe­hålls­tillstånd som utfärdats på oriktiga uppgifter
 • lämna förslag på åtgärder som gör det möjligt för den som har ansökt om förläng­ning av ett uppe­hålls­tillstånd för arbete att resa utanför Sverige under hand­lägg­ningstiden
 • undersöka om asyl­sökandes möjlig­heter att förnya ett omhänder­taget pass i samband med s.k. spårbyte ska under­lättas
 • lämna förslag på nödvän­diga författnings­ändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

  Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Lagrådsremiss

Proposition