Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5

Publicerad

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Ladda ner:

Huvudsakligen har utredningens uppdrag varit att

 • lämna förslag på hur en ny grund för uppehålls­tillstånd för hög­kvalifi­cerade personer som har för avsikt att söka arbete och för den som vill starta företag i Sverige ska kunna utformas
 • ta ställning till om reglerna om uppe­hålls­tillstånd för att bedriva närings­verksamhet är ända­måls­enliga och lämna förslag på föränd­ringar
 • göra en bred analys av rätts­läget och dess konse­kvenser när det gäller s.k. kompetens­utvisningar av arbets­krafts­invandrare samt komma med förlag som syftar till att utvis­ningar som sker på grund av försum­bara och ursäkt­liga brister ska upphöra
 • ta ställning till om det finns behov av regler till skydd för en arbets­tagare som inte kan få förlängt uppehålls­tillstånd för arbete
 • ta ställning till om det ska införas en skyldig­het för arbets­givare att anmäla viktigare föränd­ringar i arbets­villkoren jämfört med de som låg till grund för beslutet om arbets­tillstånd och en därmed förenad skyldighet för Migra­tions­verket att pröva om det finns förut­sätt­ningar för tillståndet
 • överväga en utökad möjlighet att ålägga företags­bot när det före­kommit fel hos en arbets­givare eller föreslå andra lämpliga åtgärder
 • lämna förslag på en ordning där ett anställ­nings­avtal ska bifogas en ansökan om arbets­tillstånd
 • ta ställning till om det ska införas ett försörj­nings­krav för familje­medlemmar till arbets­krafts­invandrare
 • ta ställning till kriminali­sering av upp­såtliga förfaranden som möjlig­gör att inresa i Sverige kan ske med stöd av uppe­hålls­tillstånd som utfärdats på oriktiga uppgifter
 • lämna förslag på åtgärder som gör det möjligt för den som har ansökt om förläng­ning av ett uppe­hålls­tillstånd för arbete att resa utanför Sverige under hand­lägg­ningstiden
 • undersöka om asyl­sökandes möjlig­heter att förnya ett omhänder­taget pass i samband med s.k. spårbyte ska under­lättas
 • lämna förslag på nödvän­diga författnings­ändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

  Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.

 • Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

  Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  I lagrådsremissen lämnas förslag om att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

 • Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

  I lagrådsremissen lämnas förslag för att förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.

Proposition (1 st)

 • Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

  I propositionen lämnas förslag för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.