Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. SOU 2021:88

Publicerad

Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.

Ladda ner:

I detta slut­betän­kande har utred­ningen i huvud­sak haft i upp­drag att

 • kartlägga hur och i vilken utsträckning regelverket för arbets­krafts­invand­ring används för organiserat missbruk
 • kartlägga i vilken utsträck­ning deltids­arbetande arbets­krafts­invand­rare, särskilt i arbets­krafts­inten­siva branscher, är utsatta för exploa­tering
 • kartlägga före­komsten av handel med uppe­hålls­tillstånd för arbete
 • lämna förslag om skärpta straff för arbets­givare som utnyttjar systemet för arbets­krafts­invand­ring och om rätt till skade­stånd för de arbets­tagare som utnyttjas
 • överväga att införa ett nytt brott och alter­na­tiva åtgärder som kan motverka utnytt­jande av arbets­tagare, belysa i vilken utsträck­ning lagen om närings­förbud (2014:836) kan användas i detta avseende samt över­väga en möjlig­het för  arbets­krafts­invand­rare att stanna kvar i landet under uppe­hålls­till­ståndets giltig­hetstid
 • ta ställning till hur marknads­föringen av Sverige som ett land för hög­kvalifi­cerad arbets­kraft­invand­ring och före­tagande kan för­bättras
 • ta ställning till om det finns ett behov av ytter­ligare myndig­hets­sam­verkan vid arbets­kraft­invand­ring.
 • överväga om det nuvarande kravet på fyra månaders anställ­ning vid s.k. spårbyte bör förkortas
 • vid behov lämna författ­ningsförs­lag eller föreslå andra åtgärder.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

  Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.

 • Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

  Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  I lagrådsremissen lämnas förslag om att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

 • Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

  I lagrådsremissen lämnas förslag för att förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.

Proposition (2 st)

 • Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  I propositionen lämnas förslag om att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

 • Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

  I propositionen lämnas förslag för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.