Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott SOU 2022:37

Publicerad

Textern Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott på vit botten. Abstrakt färgad illustration i bottnen.

2021 års bidragsbrottsutredning har i ett delbetänkande sett över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

  • att det införs ett system med administrativa sanktionsavgifter som regleras i en ny lag.
  • att ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten och att förundersökningar där bedrivs under ledning av åklagare.
  • att Ekonomistyrningsverket bör få i uppdrag att ta fram indikatorer som kan ingå i resultatuppföljningen.
  • att utredningens förslag i första hand finansieras genom att ytterligare resurser tillskjuts de berörda myndigheterna.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Meningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering för att minska antalet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i de ekonomiska förmåner och stöd som hanteras av myndigheterna.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott

    2021 års bidragsbrottsutredning har i ett delbetänkande sett över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Lagrådsremiss

Proposition

Pressmeddelande