Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB SOU 2022:31

Publicerad

Tecknade bilder på en man och en kvinna som tar hand om sjuka barn

VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat

 • att Försäkringskassan ska få tillgång till inkomstuppgifter i arbetsgivardeklarationerna för kontroll av tillfällig föräldrapenning.
 • att i ärenden om föräldrapenningsförmåner ska huvudmannen för den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som ett barn som inte har fyllt 12 år normalt deltar i på begäran lämna uppgift till Försäkringskassan om när barnet har varit frånvarande från verk-samheten.
 • att ansökningstiden för tillfällig föräldrapenning ska kortas.
 • förtydliganden av i vilka situationer föräldrar ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning
 • att rätt till tillfällig föräldrapenning också ska finnas om en förälder behöver avstå från förvärvsarbete i samband med deltagande i
 1. kurs som ordnas av en huvudman inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om kursen syftar till att lära sig att vårda barnet utifrån barnets sjukdom eller funktionsnedsättning,
 2. behandling som är ordinerad av läkare,
 3. möte med den verksamhet enligt skollagen som barnet normalt deltar i, om mötet är föranlett av barnets sjukdom eller funktions-nedsättning,
 4. introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behand-lingsåtgärder i den verksamhet enligt skollagen som barnet normalt deltar i, eller
 5. utredning om barnets behov av hjälp och stöd enligt socialtjänst-lagen eller i en förhandsbedömning om en sådan utredning ska inledas.
 • att rätt till tillfällig föräldrapenning ska finnas i fler situationer än i dagsläget.
 • att förmånstiden bättre ska anpassas till barns och föräldrars faktiska behov.
 • att rätt till tillfällig föräldrapenning ska finnas för barn som har fyllt 12 men inte 18 år, om barnet har ett särskilt tillsyns- eller vårdbehov.
 • att rätten för någon annan än en förälder att få tillfällig föräldrapenning när föräldern som normalt vårdar barnet inte kan göra detta med anledning av egen sjukdom ska kopplas till den rätt till tillfällig föräldrapenning som finns för föräldrar för vård av barn vid ordinarie vårdares sjukdom eller smitta.
 • att samtidig rätt till tillfällig föräldrapenning ska finnas för två föräldrar om det behövs för vården av ett barn.
 • att det ska krävas att en förälder, som är arbetslös, avstått från arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar

  Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen är att modernisera, renodla och förenkla reglerna. De ska bli mer lättöverskådliga, minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt stärka möjligheterna till kontroll. Översynen ska också bidra till ett mer jämställt uttag av förmånen. Den tillfälliga föräldrapenningen ska även i fortsättningen vara en förutsättning för rätt till ledighet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB

  VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

 • VAB för vårdåtgärder i skolan

  VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

Lagrådsremiss

Proposition