Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2022:31, Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB Diarienummer: S2022/02803

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Socialdepartementet på SOU 2022:31, Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 17 oktober 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.