Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll nr 14a till konventionen den 4 november 1950 (SÖ 1952:35) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande SÖ 2009:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Protokoll nr 14a till konventionen den 4 november 1950 (SÖ 1952:35) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Strasbourg den 27 maj 2009

Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 att, med förbehåll för ratifikation, underteckna protokollet. Undertecknandet skedde den 19 oktober 2009. Den 17 december 2009 beslutade regeringen att ratificera protokollet och att i samband med ratifikationen avge en förklaring om förtida tillämpning i enlighet med artikel 7 i protokollet. Ratifikationsinstrumentet med förklaring deponerades hos Europarådets generalsekreterare den 23 december 2009. Protokollet trädde i kraft den 1 oktober 2009 och för Sverige trädde det i kraft den 1 april 2010.

Riksdagsbehandling: Prop 2009/10:52, bet 2009/10, KU22, rskr 2009/10:136, SFS 2009:1540.