Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Sveriges konvention med republiken Indien om social trygghet SÖ 2014:23

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 november 2012 att underteckna konventionen. Den 27 juni 2013 beslutade regeringen att underrätta Indiens regering om Sveriges fullgörande av villkor för ikraftträdande av konventionen. Konventionen trädde i kraft den 1 augusti 2014 genom skriftväxling.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:117, bet. 2012/13:SfU12, rskr. 2012/13:265.

Den på Hindi avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).