Barn- och ungdomsutbildning i statens budget

Området Barn- och ungdomsutbildning är en del av utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i statens budget.

Området Barn- och ungdomsutbildning omfattar följande anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
1:1 Statens skolverk
1:2 Statens skolinspektion
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
1:4 Sameskolstyrelsen
1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1:11

Bidrag till vissa studier

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

1:16

Fler anställda i lågstadiet

1:17

Skolforskningsinstitutet

1:18

Praktiknära skolforskning

1:19

Bidrag till lärarlöner

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskaputveckling

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

Kontakt

Budgetsekretariatet på Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.