FN:s barnrättskommitté granskar Sverige

Publicerad

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) övervakar att de stater som har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), uppfyller sina åtaganden enligt konventionen.

Inom ramen för denna granskning ställde barnrättskommittén ett stort antal frågor till Sverige 2020. Svaren på de frågorna utgör Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport, vilken överlämnades den 15 oktober 2021.

I maj 2022 sker nästa steg i granskningen, då kommer Sverige att kallas till en dialog med barnrättskommittén i Genève. Efter dialogen kommer kommittén att lämna slutsatser och rekommendationer till Sverige om vad den ser som särskilt viktigt för att säkerställa barns rättigheter i Sverige.

I samband med att Sverige granskas bjuder regeringen in till olika sakråd med civilsamhällets organisationer i syfte att få fördjupad och breddad kunskap om barns livsvillkor, hur deras rättigheter efterlevs samt förslag till åtgärder.

Det är även möjligt för t.ex. organisationer att lämna egna så kallade parallellrapporter till FN:s barnrättskommitté.