FN:s barnrättskommitté granskar Sverige

Publicerad

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) övervakar att de stater som har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), uppfyller sina åtaganden enligt konventionen.

Inom ramen för denna granskning ställde barnrättskommittén ett stort antal frågor till Sverige 2020. Svaren på de frågorna utgör Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport, vilken överlämnades den 15 oktober 2021.

I januari 2023 sker nästa steg i granskningen, då kommer Sverige att kallas till en dialog med barnrättskommittén i Genève. Efter dialogen kommer kommittén att lämna slutsatser och rekommendationer till Sverige om vad den ser som särskilt viktigt för att säkerställa barns rättigheter i Sverige.

I samband med att Sverige granskades bjöd regeringen in till sakråd med civilsamhällets organisationer i syfte att få fördjupad och breddad kunskap om barns livsvillkor, hur deras rättigheter efterlevs samt förslag till åtgärder.

Det är även möjligt för t.ex. organisationer att lämna egna så kallade parallellrapporter till FN:s barnrättskommitté.

Den 16 och 17 januari 2023 hölls en dialog mellan barnrättskommittén och Sverige i Genève. Sveriges delegation leddes av statsrådet Camilla Waltersson Grönvall. I delegationen ingick tjänstemän från flera departement. Efter dialogen lämnar barnrättskommittén sammanfattande slutsatser och rekommendationer till Sverige om vad de ser som särskilt viktigt för att säkerställa barns rättigheter i Sverige.