Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Regering ger utredare i uppdrag att utvärdera vaccineringen mot covid-19

    Regeringen tillsätter en särskild utredare som får i uppdrag att utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccinering mot covid-19.

  • Privat sjukvårdsförsäkring ska inte ge snabbare tillgång till vård

    Socialminister Lena Hallengren har idag tagit emot promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården av bokstavsutredaren Sofi Nyström. Utredaren föreslår flera åtgärder för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring.

Foto: TT

Tillfälliga smittskyddslagar slutar gälla den 31 mars

Den 24 mars utfärdade regeringen de förordningsändringar som kopplar till riksdagens beslut att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter torsdag den 31 mars 2022. Samtidigt verkställdes ändringar i smittskyddslagen som innebär att covid-19 inte ska klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom efter samma datum. Regeringen har i stället beslutat att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig.

Fotografi på ungdomar som sitter på en trappa och står vid en cykel på ett torg.
I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Foto: TT nyhetsbyrå

Ny ANDTS-strategi beslutad av regeringen

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022–2025, en så kallad ANDTS-strategi. Nu överlämnas skrivelsen till riksdagen.

Foto: TT

Proposition om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Regeringen har beslutat propositionen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation där man föreslår en ny lag som ska göra det lättare för vårdgivare och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3756 träffar.