Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringen har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom krisåtgärder. Regeringen följer fortsatt utvecklingen av coronaviruset och covid-19 noga och arbetar med att begränsa smittspridningen och samtidigt bygga upp ett samhälle som är starkare och mer hållbart än innan krisen.

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  Smittspridningen och antalet covidpatienter i slutenvården minskar nu kraftigt. Den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia medför att allt fler varje dag skyddas från allvarlig sjukdom. Vid en pressträff under torsdagen presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i artikeln.

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Dämpa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Viktiga beslut i regeringens arbete med coronapandemin

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Bild: Regeringskansliet

Inreseförbuden till Sverige

Regeringen har beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från länder inom EU/EES till och med den 31 augusti 2021. Inreseförbudet från övriga länder gäller sedan tidigare beslut till och med den 31 augusti 2021.

Från och med den 30 juni anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen om covid-intyg, även kallat covidbevis. Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Grafik: Regeringskansliet

UD:s reseavrådan och tillfälligt inreseförbud

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Mer om regeringens arbete med coronapandemin

Grafik: Regeringskansliet

Information till dig som privatperson

För information kring beslut och åtgärder som påverkar dig som privatperson hänvisar vi till den samlade och bekräftade informationen från ansvariga myndigheter på krisinformation.se.

Corona-stämpel och grafisk bild av bokstaven i innuti en cirkel
Åtgärder, beslut och initiativ med anledning av coronapandemin Grafik: Regeringskansliet

Regeringens åtgärder, beslut och initiativ inom:

Grafik: Regeringskansliet

Hitta beslut och åtgärder om regeringens arbete med coronapandemin

Nedan listas allt innehåll på regeringen.se som rör regeringens arbete med coronapandemin.

Du kan filtrera innehållet på exempelvis ansvarigt departement eller statsråd, ett visst politikområde eller om du vill läsa pressmeddelanden eller se pressträffar i efterhand.

Allt om regeringens arbete med coronapandemin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1675 träffar.

 • Justerad prognos för vaccinationer mot covid-19

  Vaccinationsprogrammet mot covid-19 har kommit långt. Drygt sju miljoner vaccindoser har hittills getts. En klar majoritet av personer 60 år och äldre är färdigvaccinerade. Den senaste leveransprognosen innebär dock att alla vuxna ska ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att 75 procent av alla personer över 18 år kommer att ha fått minst en dos vaccin före utgången av juli månad.

 • Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

  Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

 • Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

  Regeringen har beslutat om inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Sedan februari gäller ett tillfälligt inreseförbud med testkrav vid inresa från EU/EES-stater och några andra stater. För att resa till Sverige från EU/EES-stater och några andra stater måste man kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet. Från och med den 30 juni anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen om covid-intyg, även kallat covidbevis. Det innebär som huvudregel att det råder förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19 eller ett motsvarande intyg, kan visas upp. Denna reglering gäller för närvarande till och med den 31 augusti. Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner. Ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från länder utanför EU/EES till Sverige som infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen, gäller sedan mars 2020. Förbudet har sedan februari kompletterats med ett krav på att visa upp intyg om negativt covid-19-test vid inresa till Sverige. För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet. Dessa regler har förlängts vid flera tillfällen och gäller för närvarande till och med den 31 augusti 2021.

 • Satsningar på utbildning för vuxna ska bekämpa pandemins följder

  Många har förlorat sitt arbete under den rådande pandemin. Utrikes födda, ofta nyanlända, som står långt ifrån arbetsmarknaden har drabbats särskilt hårt av krisen. Utbildning är därför ett viktigt verktyg för att förbättra integrationen. Regeringen satsar nu ytterligare på insatser inom komvux och yrkeshögskolan för att förbättra för vuxna som har behov av att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

 • 1,25 miljarder till skolan för att hantera pandemins effekter – så fördelas pengarna

  För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin har inneburit för skolan får Sveriges skolväsende dela på 1,25 miljarder i år. Pengarna kan bland annat skapa förutsättningar för ökad undervisningstid, bättre arbetsmiljö för elever och lärare och användas för att smittsäkra verksamheten. Regeringen har dessutom skjutit till extra medel till lovskola och läxhjälp.

 • Förlängt stöd till ambulansflygtransporter

  Regeringen förlänger det statliga stödet för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 till och med den 15 augusti 2021. Beslutet, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, innebär en förlängning av ansökningsperioden med ytterligare en och en halv månad.

 • Krisstöd till ideella kulturarvsaktörer, slöjdare och kulturhantverkare

  Regeringen tillför extra medel till Riksantikvarieämbetet att fördela i krisstöd till ideella kulturarvsaktörer och till Nämnden för hemslöjdsfrågor att fördela i krisstöd till slöjdare och kulturhantverkare. Beslutet är en följd av vårändringsbudget för 2021 som beslutades av riksdagen den 16 juni.

 • Beslut om fördelning av stöd till idrotten

  Regeringen har beslutat att det sedan tidigare aviserade stödet om 600 miljoner kronor till idrotten ska fördelas av Riksidrottsförbundet. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

 • Beslut om fördelning av stöd till socialt utsatta

  Regeringen har beslutat att det sedan tidigare aviserade stödet om 90 miljoner för socialt utsatta ska fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

 • Regeringen har beslutat om förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

  Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, läkarintygsfri tid samt ersättning till företag för höga sjuklönekostnader. Beslut om förlängning av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 är en följd av den extra ändringsbudget som beslutades av riksdagen den 23 juni samt vårändringsbudgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni.

 • Beslut om fördelning av kris- och stimulansstöd till kulturområdet

  Regeringen har beslutat om hur de sedan tidigare aviserade kris- och stimulansstöden om 750 miljoner kronor till kulturområdet ska fördelas. Huvuddelen av medlen kommer liksom tidigare att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond, Svenska Filminstitutet och Sametinget. Därutöver kommer medel avsättas till de så kallade Scenkonstallianserna och Centrumbildningarna, samt till regionala kulturverksamheter. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

 • Korttidspermittering

  Samlad information: Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Företagen har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och systemet har både förstärkts och förlängts. Det gäller fram till och med 30 september 2021.

 • Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin 2020–2021

  Sedan smittspridningen startade har regeringen och riksdagen vidtagit ett stort antal åtgärder för att värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. De ekonomiska åtgärderna som vidtagits och föreslagits uppgår totalt till nästan 400 miljarder kronor för 2020 och 2021.

 • Rekommenderad vaccinering av barn från det år man fyller 16

  Vid en pressträff under tisdagen meddelades att Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering av barn från det år man fyller 16 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även vaccinering av vissa barn från 12 år och uppåt, som till exempel har vissa kroniska lungsjukdomar.

 • Digital pressträff om vaccin med utbildningsministern och Folkhälsomyndigheten

  I dag, tisdag den 22 juni, håller utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson en digital pressträff.

 • Förlängt inreseförbud för resande till Sverige

  Regeringen har i dag beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från länder inom EU/EES. Samtidigt anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen om covid-intyg, också kallat covidbevis. Detta innebär som huvudregel att det råder förbud mot att resa in i Sverige om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19, eller ett motsvarande intyg, kan visas upp. Förlängningen träder i kraft 30 juni och gäller fram till och med 31 augusti. Fortsatt gäller att inresa från Danmark, Finland, Island och Norge inte omfattas av några inreserestriktioner.

 • Regeringen vill säkra samhällsviktigt flyg

  För att samhällsviktiga flygtransporter som ambulansflyg eller räddningstjänst ska fungera även under kriser är landets beredskapsflygplatser centrala. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av beredskapsflygplatser med utgångspunkt i erfarenheter från coronapandemin. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Digitala vaccinationsbevis för resande inom EU klara från 1 juli

  Den 1 juli kommer de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19 att lanseras. Inom kort kommer den digitala tjänsten även innehålla bevis om att man testat negativt eller om man tillfrisknat från covid-19.

 • Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

  Regeringen föreslår en lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Meningen är att garantera den drabbade en ersättning motsvarande annan ersättning för godkända skador orsakade av läkemedel.

 • Statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19

  Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss om statlig ersättning för personskada som har orsakats av covid-19-vaccin. Den nya lagen ska säkerställa en ersättning som är likvärdig den som redan finns för andra läkemedelsskador.