Mål för funktionshinderspolitiken

Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas

Riksdagen fattade i november 2017 beslut om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken och en ny inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

För att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinderspolitiken mot de fyra områdena:

  • Principen om universell utformning,
  • Befintliga brister i tillgängligheten,
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
  • Att förebygga och motverka diskriminering.