Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 11 | Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 11 | Hållbara städer och samhällen

 • Gyllengul bakgrund vit text, fyra olika hus bredvid varandra.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 11 av 17; hållbara städer och samhällen. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

  Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

  Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden. Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer och växer. Dessa har stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där. Katastrofriskreducering och återuppbyggnad av bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik. Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, två flerfamiljshus, ett enfamiljshus och ett träd.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.1 | Säkra bostäder till överkomlig kostnad

  Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, en buss, en fotgängare med käpp, en rullstolsburen person, en cykel och ett tåg.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.2 | Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

  Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, en sol lyser på flerfamiljshus med solceller på taket. Bredvid flerfamiljshusen växer ett träd. Framför husen är fem personer i olika åldrar, fyra står och en sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.3 | Inkluderande och hållbar urbanisering

  Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, i bakgrunden en antik byggnad med kolonner samt en snöklädd och en bar bergstopp. Tre granar växer nedanför ena bergstoppen, en bäck rinner från den andra bergstoppen ner i ett vattendrag med fiskar och växter.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.4 | Skydda världens natur- och kulturarv

  Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, ett träd, tre spannmålsax , två personer och ett flerfamiljshus. Underst två svarta vågor.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.5 | Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

  Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, en sol lyser på ett flerfamiljshus med solceller på taket. På var sida om huset växer träd. Framför huset står en soptunna och en cykel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.6 | Minska städers miljöpåverkan

  Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, två träd växer bredvid en parkbänk och en gatlykta. Underst fyra personer i olika åldrar, tre som står och en som sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.7 | Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

  Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, ett oregelbundet linjenät med sju noder.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.A | Främja nationell och regional utvecklingsplanering

  Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, i mitten en bok med textrader på omslaget. Boken omgärdas av fyra sektioner; en med ett oändlighetstecken, en med ett träd, en med ett alarm och en med en rullstolsburen person..
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.B | Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

  Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

 • Gyllengul bakgrund vita illustrationer, överst två staplar mynt och en stapel med tegelstenar. Nederst en pil som pekar mot ett oändlighetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 11.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 11.C | Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation

  Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.

 1. Mål 11
 2. Delmål 11.1
 3. Delmål 11.2
 4. Delmål 11.3
 5. Delmål 11.4
 6. Delmål 11.5
 7. Delmål 11.6
 8. Delmål 11.7
 9. Delmål 11.A
 10. Delmål 11.B
 11. Delmål 11.C