Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 4 | God utbildning för alla

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 4 | God utbildning för alla

 • Mörkröd bakgrund vit text, en uppslagen bok med en penna bredvid.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 4 av 17; god utbildning för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

  Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

  Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, fyra barn i olika åldrar står bredvid varandra framför en skolbyggnad.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.1 | Avgiftsfri- och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

  Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, två yngre barn står på varsin sida om tre klossar med bokstäverna A, B och C.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.2 | Lika tillgång till förskola av god kvalitet

  Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, en uppslagen bok med talet 1 dividerat med 17 på vänster sida och tre kugghjul i olika storlekar på höger sida; bredvid boken en skalpell och en fast nyckel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.3 | Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

  Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, tre personer från olika yrken bredvid varandra, två står och en sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.4 | Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

  Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, överst i bild en uppslagen bok och en penna, nertill fem barn i olika åldrar, fyra står och en sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.5 | Utrota diskriminering i utbildning

  Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, två unga bredvid varandra läser i var sin bok.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.6 | Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna

  Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, en uppslagen bok mitt i den runda symbolen för Agenda 2030.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.7 | Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

  Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, fem barn i olika åldrar framför en skolbyggnad, fyra står och en sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.A | Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

  Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, två staplar mynt, en fyrkantig studentmössa och en ung person som lyfter ena armen mot skyn.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.B | Öka antalet stipendier för högre utbildning för utbildningsländer

  Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

 • Mörkröd bakgrund vita illustrationer, en lärare står vid en kateder och riktar en pekpinne mot svarta tavlan.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 4.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 4.C | Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

  Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

 1. Mål 4
 2. Delmål 4.1
 3. Delmål 4.2
 4. Delmål 4.3
 5. Delmål 4.4
 6. Delmål 4.5
 7. Delmål 4.6
 8. Delmål 4.7
 9. Delmål 4.A
 10. Delmål 4.B
 11. Delmål 4.C