Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 8 | Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 8 | Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Vinröd bakgrund vit text, en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 8 av 17; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

  Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

  Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i, och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet. Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden. Skrivningar om sociala trygghetssystem går att återfinna under mål 1.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram inuti den runda symbolen för Agenda 2030.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.1 | Hållbar ekonomisk tillväxt

  Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, en graf med några cirklar samt flera pilar som pekar snett uppåt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.2 | Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

  Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, ett bokomslag med en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram samt ett likhetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.3 | Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

  Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram. Runtom tre pilar som bildar en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.4 | Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

  Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, tre personer från olika yrken bredvid varandra på en gungbräda i balans, två står och en sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.5 | Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

  Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, tre ungdomar står bredvid varandra.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.6 | Främja ungas anställning, utbildning och praktik

  Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, två händer bryter av en kedja.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.7 | Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete

  Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, till vänster ett bokomslag med en paragraf ovanpå ett likhetstecken. Till höger en person med bygghjälm på huvudet.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.8. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.8 | Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

  Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, överst en jordglob. Underst fem personer i olika åldrar, några är turister, några lever av turism.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.9. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.9 | Främja gynnsam och hållbar turism

  Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, överst ett mynt. Underst fem personer i olika åldrar som står tillsammans.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.10. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.10 | Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla

  Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, överst två staplar mynt och ett kugghjul med en jordglob i. Underst två pilar som pekar åt var sitt håll.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.A | Öka handelsstödet Aid for Trade för utvecklingsländer

  Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries).

 • Vinröd bakgrund vita illustrationer, en bok med tre rader på omslaget. Bredvid boken står två ungdomar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 8.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 8.B | Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning

  Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

 1. Mål 8
 2. Delmål 8.1
 3. Delmål 8.2
 4. Delmål 8.3
 5. Delmål 8.4
 6. Delmål 8.5
 7. Delmål 8.6
 8. Delmål 8.7
 9. Delmål 8.8
 10. Delmål 8.9
 11. Delmål 8.10
 12. Delmål 8.A
 13. Delmål 8.B