Hoppa till huvudinnehåll

Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott

Det kommer alltid att finnas personer som utvecklar avsikt och förmåga att begå eller stödja terroristattentat eller andra brottsliga handlingar som har sin grund i våldsbejakande extremism. Att förhindra våldsbejakande extremism och terrorism handlar ytterst om att upptäcka de individer som kan ha utvecklat avsikt och förmåga att begå allvarliga våldsdåd eller terrorism.

För att kunna utföra detta arbete behöver de brottsbekämpande myndigheterna ha ändamålsenliga, rättssäkra och effektiva verktyg samt kunna operationalisera den strategiska bedömning av terrorhotet i och mot Sverige och svenska intressen som görs av Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT. De behöver också utveckla sitt samarbete med andra myndigheter, här kan till exempel nämnas Säkerhetspolisens samarbete med Migrationsverket. och ha möjlighet att samla in och utbyta information och använda sig av ny teknik för att till exempel skanna stora mängder av digital information. Polismyndigheten lyfter fram behovet av ökad kunskap för att kunna identifiera den ideologiska komponenten i olika typer av brott.

Målsättningar

  • Samverkansrådet mot terrorism ska intensifiera sin samverkan för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och terrorism.
  • Förbättra tillgången till och utbytet av information.
  •  Intensifiera arbetet mot finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism.
  • Utveckla arbetet med att förhindra spridningen av terrorisminnehåll på digitala plattformar.
  • Upptäcka personer som utgör ett säkerhetshot.
  • Minska möjligheten att få tillgång till vapen och andra medel för attentat.

Läs mer om regeringens åtgärder för att förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott i strategin:

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Centrala aktörer

Bolagsverket
Brottsförebyggande rådet
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Jordbruksverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Länsstyrelsen i Skånes-, Stockholms-, Västra Götalands län
Migrationsverket
Militära underrättelsetjänsten (Must)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Nationellt Centrum för terrorhotbedömning (NCT)
Polismyndigheten
Revisorinspektionen
Samverkansrådet mot terrorism
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Socialstyrelsen
Spelinspektionen
Sveriges advokatsamfund
Skatteverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges Kommuner och Regioner
Säkerhetspolisen
Sveriges Lantbruksuniversitet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...