Elektrifieringsstrategin

Uppdaterad

Regeringen tar fram en nationell strategi för elektrifiering. Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. I strategin tar regeringen ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering. En plan för att hantera eventuella hinder för en ökad elektrifiering kommer också att ingå.

Truls Borgström och energiminister Anders Ygeman.
Energiminister Anders Ygeman har nu dragit igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Startskottet blev ett digitalt uppstartsmöte där det samlades omkring 150 representanter. Anders Ygeman har utsett Truls Borgström till att leda strategiarbetet. Foto: Regeringskansliet

Startskott för elektrifieringsstrategin

Energiminister Anders Ygeman har nu dragit igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Startskottet blev ett digitalt uppstartsmöte där det samlades omkring 150 representanter för näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer med flera, aktörer som på olika sätt kommer att bidra i det fortsatta arbetet. Senast oktober 2021 ska strategin vara på plats.

Artikel: Startskott för elektrifieringsstrategin

Strategi för nästa generations elektrifiering

Regeringen inleder arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Strategin ska bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Hur tas strategin fram

Förslaget till strategin tas fram av en arbetsgrupp inom Infrastrukturdepartementet som består av handläggare från Infrastrukturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet och experter från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Trafikverket och Trafikanalys. Arbetsgruppen leds av Truls Borgström.

En bred dialog med berörda intressenter fördes under hösten och vintern 2020-21 och avslutas under våren 2021. Slutsatser från förstudiens dialoger och arbete presenterades på ett möte 30 mars.

Milstolpe för arbetet med elektrifieringsstrategin

Den 30 mars hölls ett digitalt intressentmöte med ca 165 representanter för olika delar av samhället för att diskutera arbetet med elektrifieringsstrategin. Syftet var att presentera slutsatser från förstudiefasen för strategin som pågått sedan uppstarten i oktober 2020.

Under våren och sommaren fortsätter arbetsgruppen sina analyser av identifierade hinder och åtgärdsförslag. Målet är att en färdig strategi ska beslutas av regeringen hösten 2021.

Arbetet med elektrifieringsstrategin respektive elektrifieringskommissionen kompletterar varandra framför allt när det gäller elektrifiering av transportsektorn.

Tidplanen för arbetet är att göra en bred kartläggning och första analys av nyckelfrågor till februari 2021. Målet är att en färdig strategi ska beslutas av regeringen hösten 2021.

Fotot visar en personbil som laddas med el
Laddningsstationer för personbilar finns på många platser i Sverige. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Dialog om elektrifiering

En viktig del av arbetet med elektrifieringsstrategin är en bred dialog med olika intressenter som berörs av elektrifieringen. Diskussioner har inletts med:

• Länsstyrelserna för ett regionalt perspektiv på förutsättningar för elektrifiering
• Branschorganisationer inom industri och transport för de sektorer och verksamheter som elektrifieras
• Energiföretagen och andra aktörer för hur elmarknad och energisystem kan möjliggöra elektrifieringen
• Andra berörda myndigheter, däribland Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Andra intressenter för övriga perspektiv och specifika frågor

Många inspel till arbetet med strategin har inkommit genom dessa dialoger och som separata skriftliga inspel. Det är fortsatt möjligt att skicka inspel direkt till arbetsgruppen för elektrifieringsstrategin via e-post.

Inkommen post blir i normala fall en allmän handling.