Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Livsmedelsverket om näringsriktig skolmat samt skolmåltidens utformning Diarienummer: U2011/5949/S

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att i samverkan med Statens skolverk stödja arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning. Satsningen ska utgå från den nya skollagens (2010:800) bestämmelse om näringsriktig skolmat (lO kap. 10 §).

I uppdraget ingår följande.

  • En informationssatsning om näringsriktig skolmat ska genomföras. Information ska spridas om de svenska näringsrekommendationerna, och den webbaserade informationen på myndigheternas hemsidor ska utvecklas om hur berörd skolpersonal kan hitta råd och stöd om näringsriktig skolmat och dess betydelse för elevernas kunskapsutveckling.
  • Målgruppsanpassade utbildningsinsatser ska erbjudas till ansvarig personal inom skolkök samt till kostchefer eller konsulter och ansvariga för upphandling av mat i kommunerna. Syftet med utbildningen ska vara att stärka arbetet med näringsriktig mat och skolmåltidens utformning. Även privata aktörer ska ges möjlighet att delta i utbildningen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 mars 2014.