Uppdrag angående uppföljning av eHälsa i kommunerna Diarienummer: S2013/2120/FST

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att:

- följa upp hur stimulansbidrag för att utveckla eHälsa i socialtjänsten under 2013 har använts samt om villkoren för användningen av medlen har uppfyllts,
- ta fram nyckeltal för användandet av eHälsa i kommunerna,
- följa upp och redovisa på Socialstyrelsens hemsida de framtagna nyckeltalen på ett sätt som är lättillgängligt, transparent och så långt som möjligt jämförbart mellan kommuner, samt
- beskriva och analysera resultaten som framkommer av uppföljningen av nyckeltalen, för att underlätta tolkning och användning på både lokal, regional och nationell nivå.

Redovisningen av uppföljningen av stimulansbidrag ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 13 december 2013. Redovisningen av nyckeltal för användandet av eHälsa i kommunerna samt av beskrivning och analys av resultaten ska göras på webben senast den 31 maj 2014.