Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om samverkan för bästa skola Diarienummer: U2015/3357/S

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Ladda ner:

Skolverkets bedömning av vilka skolor som ska prioriteras för deltagande samt identifikation av relevanta utvecklingsområden ska främst baseras på underlag från Statens skolinspektion.

I uppdraget ingår att senast den 10 augusti 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med ett förslag till fördelning av medel mellan detta uppdrag och uppdraget att genomföra insatser för att höja studieresultaten för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska (U2015/3356/S) för 2016.

I uppdraget ingår också att senast den 15 mars 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med en genomförandeplan för insatserna fr.o.m. 2016. Skolverket ska redovisa omfattning, kostnader, inriktning, genomförande och resultat av insatserna. I planen ska även beskrivas hur Skolverket avser att samordna detta uppdrag med andra relevanta uppdrag, t.ex. läslyftet eller mattelyftet. 3

Skolverket ska följa upp satsningen och fr.o.m. 2016 årligen senast den 15 mars redovisa hur genomförandet av uppdraget fortlöper. Redovisningen ska också innefatta en beskrivning av hur myndigheten tillvaratagit Skolinspektionens underlag. Myndighetens kostnader för att samordna och utveckla insatserna ska särredovisas.

Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om hur insatserna fortlöper.

Laddar...