Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten

Publicerad

Kriminalvården får i uppdrag att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.

Ladda ner:

Kartläggningen ska även omfatta metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet med de klienter som redan är anslutna, eller på annat sätt har koppling, till våldsbejakande extremistiska grupper.  Inom ramen för uppdraget ska kunskap inhämtas från kriminalvården i några utvalda länder. Kriminalvården ska sammanställa de exempel på metoder och arbetsformer som används i Sverige och internationellt, som har framkommit i kartläggningen. De metoder och arbetsformer som Kriminalvården bedömer vara möjliga att implementera i verksamheten ska på lämpligt sätt därefter spridas inom myndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2016.