Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa integritetsskyddet i myndighetens personuppgiftsbehandling Diarienummer: Ju2015/05244/PO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen inom myndigheten fullt ut beaktar de krav på integritetsskydd för den enskilde som framgår av lag eller annan författning.

Ladda ner:

Polismyndigheten ska informera om hur uppdraget fortlöper. Uppdraget ska därför delredovisas senast den 27 november 2015 samt den 18 november 2016. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 september 2017.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa integritetsskyddet i myndighetens personuppgiftsbehandling