Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn Diarienummer: S2015/04673/FST

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att genomföra en granskning av bland annat metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn. Uppdraget ska genomföras enligt den projektplan som SBU har tagit fram).

Ladda ner:

SBU får 1 932 700 kronor under 2015.

Pengarna betalas vid ett tillfälle efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2015 .

Pengar som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016 då också en ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2016.

Samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.