Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att lyssna på barns och ungas erfarenheter av ojämställdhet Diarienummer: S2015/06287

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att inhämta barn och ungas egna erfarenheter av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att öka kunskapen om hur pojkar och flickor själva upplever ojämställdhet inom områden där skillnader mellan könen har konstaterats, till exempel inom områden som utbildning och psykisk ohälsa.

De erfarenheter och kunskaper om hur flickor och pojkar själva upplever ojämställdhet och hur de vill involveras och delta i jämställdhetsarbete som insamlas, ska spridas till relevanta myndigheter och aktörer inom ramen för Barnombudsmannens verksamhetsområde. Av Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 framgår emellertid skillnader mellan flickor och pojkar inom barnrättsligt viktiga områden.

Motverkande av sådana systematiska skillnader mellan pojkar och flickor är centrala frågor för både jämställdhetspolitiken och barnrättspolitiken. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv vilket förutsätter att flickor, pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att utvecklas utan att hämmas av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar. Målet med barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet och inflytande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i sin helhet senast den 3 oktober 2016.